Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji dostępności

Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem www.mzo.lubaczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-28.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatni przegląd oświadczenia wykonano w dniu: 2021-02-28

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • Ctrl + U – wywołuje menu dostępności,
 • Esc – zminimalizowanie menu dostępności,
 • Tab – poruszanie się po stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jacek Hec, jacek.hec@mzo.lubaczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 632 96 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

>Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie mieści się na piętrze w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 9. Pomieszczenia są zajmowane w ramach bezpłatnego użyczenia. Jest to budynek piętrowy, którym zarządza Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lubaczowie.
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. M. Konopnickiej: główne do przedszkola oraz boczne z lewej strony budynku – wejście do Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie.
 3. Do wejścia od ul. Konopnickiej dostać się można bezpośrednio z poziomu ulicy.
 4. Wejście do zespołu nie jest zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli.
 5. W budynku nie ma windy w związku, z czym dostępność korytarzy na piętrze jest utrudniona dla osób na wózkach.
 6. Obsługa klientów zespołu prowadzona jest wyłącznie na lewej stronie, na piętrze budynku, co stanowi barierę dla niepełnosprawnych.
 7. Do zespołu dotrzeć można wyłącznie schodami z parteru korytarza, co również stanowi barierę dla niepełnosprawnych.
 8. Na parkingu przed budynkiem zakładu wyznaczenie 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych leży w gestii zarządcy.
 9. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych.
 10. Do budynku i pomieszczeń zespołu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Na chwilę obecną w zakładzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.