Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW / KONTRAHENTÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI W LUBACZOWIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie dalej; zespół, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą: ul. M. Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: m.wazny@mzo.lubaczow.pl pod nr.telefonu: 16 632 9680 w.22;
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań statutowych. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą jakąś usługę na rzecz zespołu lub jednostek obsługiwanych czy chcą uzyskać świadczenia pieniężne. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np. realizacji programów rządowych czy związanych z obsługą jednostek organizacyjnych miasta w zakresie uzyskanie stosownych zaświadczeń (podstawą jest: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o rachunkowości, Przepisy ZUS w celach związanym z zatrudnieniem czy ubezpieczeniem oraz przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS ).
  4. Oprócz realizacji ww. celów Miejski Zespół Obsługi jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w zespole.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit.a -c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy czy w przypadku ogłoszonego konkursu; realizacji programów rządowych, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
  6. Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty administracji publicznej, w tym miejskie jednostki organizacyjne, Urząd Miejski, jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy wymaga konsultacji z innym podmiotem lub do przekazania tych danych zobowiązany jest przepisami prawa. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu zespołu. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta zespół czy firma Vulcan z którą zespół ma podpisaną umowę. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu Zespołu jest art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.
  8. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługują Państwu określone prawa np. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zwrócić się do dyrektora zespołu, o realizację przysługujących Państwu praw. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania. W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. W związku z realizowanymi zadaniami statutowymi przez zespół, podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w innych przypadkach może być dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. udziału w organizowanym konkursie, wypłaty należnego świadczenia czy zawarcia umów.

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.