Statut

Informacje ogólne

1) Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Lubaczowie został utworzony uchwałą Nr 120/XVI/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 19 grudnia 2003r. na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. / t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm/. Powyższą uchwałą został nadany statut jednostki. Swoją działalność zespół rozpoczął 03 stycznia 2005r., i na podstawie ustawy o systemie oświaty działał do 31.12.2016r.

2) Uchwała Nr 244/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 października 2016r. wprowadziła zmiany do powyższej uchwały i określiła nową nazwę jednostki i nową podstawę prawną działania oraz nadała nowy statut.

3) Z dniem 01.01.2017r., na podstawie uchwały Nr 243/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 października 2016r., zespół został określony jako jednostka obsługująca jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

Od tego czasu jednostka działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Zadania wspólnej obsługi wykonuje zgodnie z ustawą o finansach publicznych w zakresie obsługi gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych z wyłączeniem kompetencji przypisanych w prawie kierownikom jednostek obsługiwanych.

Zespół w całości przejął odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości ( budżetowej i finansowej), zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków, zadań obsługi kasowej czy ustawowych zadań głównego księgowego.

Podstawę prawną działania zespołu stanowią:

 1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446);
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r.poz. 885 ze zm);
 3. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tj. Dz.U z 2013r. poz. 330, z późn. zm);
 4. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.)

Jednostka posiada odrębny rachunek bankowy oraz posługuje się podłużną pieczęcią o treści: „Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Marii Konopnickiej 9, REGON- 651546516, NIP- 7931531849 ”.

Obsługa dotyczy 7 jednostek organizacyjnych miasta.

Zespół działa na terenie miasta Lubaczów.

Miejski Zespól Obsługi w Lubaczowie jest jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną w całości z budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów i posługuje się skrótem: MZO. Siedzibą zespołu mieści się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 9.

Zespół pracuje w dniach roboczych od 7.00 do 15.00.

Pracą Zespołu kieruje dyrektor – mgr Małgorzata Niemiec i reprezentuje go na zewnątrz.

Cel i zakres działania

Celem działania zespołu jest obsługa finansowo– księgowa oraz kadrowa 7 jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie spraw w zakresie finansów oświaty realizowanych przez Gminę Miejską Lubaczów. Obsługa dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2, Miejskiego Przedszkola Nr 1 , Nr 2 i Nr 3, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Żłobka Miejskiego w Lubaczowie. Działalność Zespołu nie narusza właściwości organów Gminy jako podmiotu prowadzącego jednostki organizacyjne oraz nie narusza kompetencji dyrektorów jednostek, dla których Gmina Miejska jest organem prowadzącym.

Zakres realizowanych zadań oparty jest na statucie jednostki, Regulaminie Organizacyjnym, pełnomocnictwie udzielonym przez Burmistrza Miasta Lubaczowa oraz w oparciu o opracowany i zatwierdzony roczny plan finansowy.

Wraz ze zmianą przepisów prawnych dot. zakresu obsługi, dyrektor zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą z wyłączeniem kompetencji kierowników jednostek sektora finansów publicznych, których nie obejmuje wspólna obsługa.

Wspólna obsługa nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do:

1) dysponowania środkami publicznymi,

2) zaciągania zobowiązań,

3) sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień w tym planie,

4) prowadzenia teczek akt osobowych,

5) zadań z zakresu ochrony danych osobowych,

6) ponoszenia odpowiedzialności za mienie zarządzanej jednostki,

7) prowadzenia baz danych Systemu Informacji Oświatowych

Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie prowadzi:

1) stałą obsługę finansową jednostek obsługiwanych w zakresie wszystkich posiadanych kont bankowych,

2) w całości rachunkowość jednostek obsługiwanych, w tym rachunkowość dochodów budżetowych i egzekwowania należności budżetowych,

3) realizację ustawowych zadań głównego księgowego dla obsługiwanych jednostek,

4) inwentaryzację składników majątkowych inwentaryzowanych metodą uzgadniania sald oraz weryfikacji, a także rozliczania inwentaryzacji prowadzonych przez jednostki metodą spisów z natury,

5) przygotowanie materiałów pomocniczych do sporządzania planów finansowych i jego zmian oraz dokonywanie wstępnej kalkulacji poszczególnych pozycji planistycznych i danych rzeczowych dla poszczególnych jednostek,

6) sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych,

7) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków,

8) ewidencję syntetyczną i analityczną składników majątkowych jednostek,

9) sporządzanie sprawozdań niefinansowych ( statystycznych i innych),

10) w całości obsługę kasową jednostek,

11) obsługę kadrową jednostek obsługiwanych w zakresie: prowadzenia ewidencji obowiązkowych szkoleń (BHP i przeciwpożarowych), okresowych i wstępnych badań lekarskich pracowników oraz wydawania świadectw pracy,

12) w całości sprawy ( ewidencji) dotyczące urlopów wypoczynkowych, dla poratowania zdrowia, okolicznościowych, wychowawczych i innych,

13) obsługę umów cywilnoprawnych ( zlecenia i o dzieło) zawieranych przez jednostki obsługiwane,

14) przygotowywanie danych dla jednostek obsługiwanych do systemu Informacji Oświatowych (SIO) w zakresie uzgodnionym z kierownikami jednostek obsługiwanych,

15) w całości księgi rachunkowe jednostek obsługiwanych,

16) archiwum zakładowe zespołu w celu przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji w ramach wspólnej obsługi.

uchwała nr 243- zakres zadań MZO

UCHWAŁA NR 243/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie określenia jednostki obsługującej, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 10b ust.2 pkt. 1-3 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 446)

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się jako jednostkę obsługującą jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej w Lubaczowie – Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie zwany dalej ,,zespołem.”

§ 2

Określa się jako jednostki obsługiwane przez Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie, następujące jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej w Lubaczowie, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi:

1) Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka, ul. M. Konopnickiej 5,

2) Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa, ul. Słowackiego 9,

3) Publicznemu Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława Inglota, ul.M. Konopnickiej 5 A,

4) Publicznemu Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego, ul. M. Kopernika 22,

5) Miejskiemu Przedszkolu Nr 1, ul. Mickiewicza 33,

6) Miejskiemu Przedszkolu Nr 2, ul. M. Konopnickiej 9,

7) Miejskiemu Przedszkolu Nr 3 ,,Wesoła Trójeczka”, ul. Słowackiego 16,

8) Miejskiemu Żłobkowi, ul. M. Konopnickiej 9.

9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie ul. Sportowa 1

§ 3

Określa się zakres obowiązków powierzonych Zespołowi w ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych:

1) Prowadzenie stałej obsługi finansowej jednostek obsługiwanych w zakresie wszystkich posiadanych kont bankowych,

2) Prowadzenie całości rachunkowości jednostek obsługiwanych, w tym rachunkowości dochodów budżetowych i egzekwowania należności budżetowych,

3) Realizacja ustawowych zadań głównego księgowego dla obsługiwanych

jednostek,

4) Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych inwentaryzowanych metodą uzgadniania sald oraz weryfikacji, a także rozliczanie inwentaryzacji prowadzonych przez jednostki metodą spisów z natury,

5) Przygotowanie materiałów pomocniczych do sporządzania planów finansowych i jego zmian oraz dokonywanie wstępnej kalkulacji poszczególnych pozycji planistycznych i danych rzeczowych dla poszczególnych jednostek,

6) Sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych,

7) Wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków,

8) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej składników majątkowych jednostek,

9) Sporządzanie sprawozdań niefinansowych ( statystycznych i innych).

10) Prowadzenie obsługi kasowej jednostek,

11) Obsługa kadrowa jednostek obsługiwanych w zakresie: prowadzenia ewidencji obowiązkowych szkoleń (BHP i przeciwpożarowych), okresowych i wstępnych badań lekarskich pracowników orz wydawania świadectw pracy,

12) Prowadzenie całości spraw ( ewidencji) dotyczących urlopów wypoczynkowych, dla poratowania zdrowia, okolicznościowych, wychowawczych i innych,

13) Obsługa umów cywilnoprawnych ( zlecenia i o dzieło) zawieranych przez jednostki obsługiwane,

14) przygotowywanie danych dla jednostek obsługiwanych do systemu Informacji Oświatowych (SIO) w zakresie uzgodnionym z kierownikami jednostek obsługiwanych,

15) Prowadzenie w całości ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,

16) Prowadzenie archiwum zakładowego w celu przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji w ramach wspólnej obsługi.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 5

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017r.

Statut

STATUT

Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie, zwany dalej ,,zespołem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubaczów, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3) art. 10 a-d , art. 13, art. 35 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015r. poz. 1045);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedziba Zespołu mieści się przy ul. M. Konopnickiej 9 w Lubaczowie, a terenem działania jest miasto Lubaczów.
 2. MZO jako jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej finansowana jest w całości z budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów.
 3. Jednostka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem i posługuje się skrótem: MZO.

§ 3

 1. Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie zapewnia obsługę finansową, rachunkową, sprawozdawczą oraz administracyjno – organizacyjną i kadrową następującym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Lubaczów, zwanymi dalej „jednostkami obsługiwanymi”:

1) Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka, ul. M. Konopnickiej 5,

2) Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa, ul. Słowackiego 9,

3) Publicznemu Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława Inglota, ul.M. Konopnickiej 5 A,

4) Publicznemu Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego, ul. M. Kopernika 22,

5) Miejskiemu Przedszkolu Nr 1, ul. Mickiewicza 33,

6) Miejskiemu Przedszkolu Nr 2, ul. M. Konopnickiej 9,

7) Miejskiemu Przedszkolu Nr 3 ,,Wesoła Trójeczka”, ul. Słowackiego 16,

8) Miejskiemu Żłobkowi, ul. M. Konopnickiej 9.

9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie ul. Sportowa 1

Rozdział 2.

Zakres działania

§ 4

Do zakresu działań Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie należy:

1) w zakresie obsługi finansowej:

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

b) prowadzenie kasy,

c) bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych w zakresie zgodności operacji z planem finansowym,

d) przygotowanie materiałów pomocniczych do sporządzania planów finansowych i jego zmian w jednostkach oraz dokonywanie wstępnej kalkulacji poszczególnych pozycji planistycznych i danych rzeczowych dla poszczególnych jednostek,

e) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,

f) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,

g) realizacja wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie

związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,

h) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

i) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,

j) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz statystycznych,

k) rozliczanie inwestycji i remontów,

l ) sporządzanie okresowych analiz realizacji budżetu jednostek i przekładanie Burmistrzowi Miasta informacji o stanie finansowym jednostek,

2) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości:

a) określenie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym planu kont i instrukcji inwentaryzacyjnej, odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej,

b) prowadzenie rachunkowości, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych,

c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, ich wycena oraz ustalanie wyniku finansowego,

d) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,

ujmujących zapisy zdarzeń w przypadku chronologicznym i systematycznym,

e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej

dokumentacji przewidzianej ustawą,

f) prowadzenie ewidencji wartościowej składników majątkowych i rozliczanie inwentaryzacji ( spisu z natury) przeprowadzanej w jednostkach obsługiwanych,

 1. w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:

a) obsługa spraw kadrowych w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie zatrudnienia, zwalniania ,wynagradzania i karania,

b) przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz po jego zakończeniu,

c) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej zatrudnienia i funduszu płac,

d) współpraca w zakresie zaleceń pokontrolnych,

e) realizowanie, wspólnych i powierzonych w trybie Prawa zamówień publicznych, zamówień na usługi i dostawy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

f) przygotowanie danych do sprawozdań z zakresu Prawa zamówień publicznych,

g) współpraca i prowadzenie rządowych programów realizowanych przez jednostki obsługiwane,

h) przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów na wniosek jednostek obsługiwanych,

i) ewidencjonowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów.

 1. realizacja innych zadań w zakresie obsługi finansowej a w szczególności:

a) sporządzanie zbiorczego sprawozdania w zakresie rozliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,

b) rozliczanie dotacji z rządowych programów realizowanych w jednostkach obsługiwanych,

c) przygotowanie projektów dokumentów z zakresie gospodarki finansowej obsługiwanych jednostek,

d) przygotowanie danych do wniosków o zwrot części subwencji oświatowej i przekazywanie ich do organu prowadzącego,

e) współdziałanie z Radą Miejską w Lubaczowie i jej komisjami,

f) prowadzenie bazy danych oświatowych ( System Informacji Oświatowej ) z zakresu spraw finansowych i kadrowych z jednostek obsługiwanych,

g) przygotowywanie danych do bazy danych oświatowych dla jednostek obsługiwanych,

h) współpraca w zakresie kalkulacji skutków wynikających z projektów arkuszy organizacyjnych z obsługiwanych jednostek,

i) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej.

Rozdział 3

Gospodarka finansowa

§5

MZO prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 6

 1. Źródłem finansowania działalności MZO są środki z budżetu gminy.
 2. MZO prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
 3. Obsługę finansową jednostek obsługiwanych prowadzi na podstawie ich rocznych planów finansowych.

Rozdział 4

Zarządzanie i organizacja

§7

 1. Miejskim Zespołem Obsługi w Lubaczowie kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lubaczowa oraz wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.
 2. Dyrektor i pracownicy MZO są pracownikami samorządowymi.

3.Dyrektor w granicach posiadanych uprawnień i pełnomocnictw podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące MZO i ponosi za nie odpowiedzialność.

 1. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością MZO w granicach

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubaczowa oraz

wydaje wewnętrzne zarządzenia.

 1. Dyrektor składa coroczne sprawozdanie z działalności MZO.

§ 8

1.Pracowników MZO zatrudnia i zwalnia dyrektor.

2.Dyrektor MZO jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników.

§ 9

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady pracy w MZO określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

Rozdział 5

Postanowienie końcowe

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 11

Zmiana postanowień Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.